Loading color scheme

Projecte Educatiu

El nostre projecte educatiu inclou els valors, els objectius i les prioritats d'actuació, així com, la concreció dels currículums i l'organització  de cada etapa d'acord amb el nostre Caràcter Propi i la legislació vigent.

LINÍES ESTRATÈGIQUES

 

Per a la nostra escola, la lectura és un element estratègic per la millora de l'èxit escolar de tot l'alumnat ja que és la base de tots els aprenentatges. El desenvolupament de l'hàbit lector dels infants i joves és un element clau  per assolir els objectius de les diferents àrees del coneixement , així com , adquirir una maduresa personal  que permeti  argumentar  amb llibertat i criteri les seves pròpies opinions.

Eduquem per a la millora de les competències, entre elles, la competència lingüística, objectiu prioritari i eix vertebrador de tota l'activitat escolar. La competència lectora se sustenta amb dos recursos imprescindibles: el Pla LECTOR de centre (PLEC) i la Biblioteca Escolar que marquen les línies d'acció per tal d'aconseguir els  objectius: Saber llegir, llegir per aprendre, gust per llegir.

 

L'orientació és un dels eixos vertebradors de la nostra escola i forma part de l'educació integral del nostre alumnat. En aquest procés que s'inicia una vegada l'alumne/a entra a l'escola, intervé tot el conjunt d'educadors i educadores que amb la seva tasca de cada dia orienten l'alumnat, des dels més petits fins els més grans.

Considerem l'orientació un element bàsic per tal que el procés educatiu sigui de qualitat, ja que ens permet:

 • Ajustar el currículum a les característiques del nostre alumnat i al seu context sociocultural.
 • Prevenir possibles dificultats d'aprenentatge.
 • Oferir ajuda a l'alumnat des del punt de vista personal, acadèmic i professional.
 • Orientar els pares, mares i els docents en la seva tasca educativa.

 

L'atenció a la diversitat, tret identitari de la nostra escola, es caracteritza  per un  conjunt d'accions educatives que en un sentit ampli intenten prevenir i donar resposta a les necessitats, temporals o permanents, de tot l'alumnat del centre i, entre ells, als que requereixen una actuació específica derivada de factors personals o socials relacionats amb situacions de desavantatge sociocultural i  d'altes capacitats.

Cada persona té una manera diferent de pensar, de sentir i d'actuar. Aquesta fet, lligat amb les diferències en les capacitats, necessitats, interessos, ritme de maduració, condicions socioculturals, etc. ens duu a un ampli ventall de situacions que cal atendre.

Per al nostre centre i d'acord amb el nostre ideari, és una prioritat oferir els recursos necessaris perquè tot l'alumnat aconsegueixi el desenvolupament integral de totes les seves potencialitats i l'assoliment de les competències bàsiques.

 • Disposem d'una ORIENTADORA per etapa educativa que se'n encarreguen de fer el seguiment i acompanyament de l'alumnat i les seves famílies que ho necessiten.
 • S'elaborem Plans Individualitzats per a aquells alumnes que ho requereixen
 • Establim reforços en grup reduït per facilitar el treball d'algunes matèries
 • Treballem amb desdoblaments flexibles on s'afavoreix la socialització i ens permet partir de la situació inicial de cada alumne/a amb concordança amb els objectius que l'equip docent vol aconseguir, respectant el ritme de cada alumne/a de manera que treballin tots alhora, atenent a la seva diversitat. Aquesta metodologia permet més eficàcia en la realització dels objectius.

Aula de Necessitats Educatives Especials (NEE), per aquell alumnat que requereix alguna atenció especialitzada.

 

Una altra de les prioritats de la nostra escola és l'aplicació de les noves tecnologies per la millora dels processos d'aprenentatge de l'alumnat (TAC) i per la millora de la gestió de l' ensenyament en el sentit més ampli.

En aquest línia:

 • Hem cablejat i donat cobertura wifi a totes les aules del centre.
 • Hem dotat de projectors i pissarres digitals interactives (PDI) les aules.
 • Disposem de portàtils a Primària, l’ESO i Cicles per quan l’activitat acadèmica ho requereix.
 • A l’etapa de l’ESO, cada alumne treballa amb el seu Chromebook.
 • Disposem de quatre aules d'informàtica
 • Les aules d'infantil estan equipades amb pantalles digitals interactives.
 • Disposem d'una plataforma educativa (intranet) que permet treballar continguts web 2.0 així com millorar la gestió i comunicació entre  la comunitat educativa (comunicació entre el Centre, el professorat i les famílies; gestió i comunicació de les faltes d'assistència via sms...)
 • Participem en projectes telemàtics que potencien una metodologia de treball cooperatiu, en les quals les TAC són un mitjà de comunicació, expressió i coneixement per a alumnes i professors.
 • Eduquem en valors, on es consciencia l'alumnat sobre l'ús responsable de les noves tecnologies.

 

Volem que la nostra escola, sigui una escola de qualitat i que les llengües hi juguin un paper prioritari. Que el nostre alumnat estigui preparat per afrontar tots els reptes que la societat d'avui en dia els pugui posar per endavant, que es puguin moure arreu sense entrebancs, que siguin ciudatans del món.

Per tot això:

 • Impartim la matèria de Visual i Plàstica en llengua anglesa (AICLE)
 • Oferim matèries complementàries i optatives que reforcen l'aprenentatge de l’anglès des de P3 fins a CFGM
 • Oferim Francès com a 2a segona llengua estrangera
 • Participem en concursos d'anglès interescolars (The Fonix, etc.)
 • Som Centre Certificador de Cambridge, preparació per als exàmens d'anglès de Cambridge: YLE, KET, PET, i FCE.
 • Organitzem la English Week una experiència d'immersió lingüística, per tal de treballar l'anglès fora de l'aula
 • Disposem de la figura de l' AUXILIAR DE CONVERSA en llengua anglesa.  Aquesta figura ens permet gaudir d'un parlant de la llengua anglesa que dóna suport al nostre projecte d'escola, fent tasques d'assistència i de suport a les activitats d'ensenyament-aprenentatge i augmentant el contacte del nostre alumnat amb aquesta llengua.

 

La nostra escola és conscient que per assolir i mantenir els compromisos educatius basats en la nostra missió , visió i valors  ens cal la voluntat de millorar constantment. Adoptar un sistema de gestió de la qualitat ens permet afrontar els nous reptes amb garanties. És per això que treballem amb la implementació del model EFQM de qualitat i excel·lència.  A través de l'autoavaluació, el model EFQM permet una gestió més eficaç, eficient i que promou un procés de millora contínua en tots els àmbits de l'escola.

 

Una de les finalitats educatives, del nostre projecte educatiu, és la formació integral del nostre alumnat des de la vessant d’escola cristiana i d’escola amb un carisma propi, el de Consolar.

Per aconseguir-ho seleccionem i seqüenciem aquelles finalitats i objectius que, juntament amb la programació d’activitats, ajudin al nostre alumnat a ser persones sensibles als desconsols d’avui i compromeses.

 

Arxius:

 Projecte Educatiu

 Projecte Lingüístic