Loading color scheme

Primària

Col·legi Educació Primària a Reus

PRESENTACIÓ

L'etapa de l'educació primària inclou l'alumnat amb edats compreses entre els 6 i els 12 anys.

El Projecte Educatiu del Centre vol afavorir l'assoliment de les competències perquè el nostre alumnat pugui desenvolupar-se en autonomia social, emocional, cognitiva i física. Volem aconseguir que els i les alumnes adquireixin aquell saber fer, saber estar i saber ser que els doni la seguretat per ser autònoms en el seu dia a dia.

METODOLOGIA. COM HO FEM?

A través de diversos programes d’innovació pedagògica i de la implementació de noves metodologies per millorar la qualitat de l’ensenyament, adequar-lo als nous temps i assolir l’excel·lència educativa. En aquest sentit, la nostra tasca educativa s'emmarca en:

 • Treball cooperatiu
 • Treball per projectes interdisciplinaris.
 • Aprenentatges i activitats autèntiques.
 • Ús de les TIC en el dia a dia a l'aula.
 • Ús de rúbriques de coavaluació i autoavaluació.

educacio primaria reus 1 educacio primaria reus 2 educacio primaria reus 3

La diversitat de ritmes d'aprenentatge i desenvolupament dels nens i nenes és una riquesa que valorem i respectem des del col·legi. És per això, que per tal de poder afavorir els aprenentatges personalitzats en tot l'alumnat, a l'etapa d'educació primària hem optat per disposar de:

 • Una orientadora d’etapa que fa el seguiment individual de cada nen i nena, realitza valoracions psicopedagògiques a demanda dels tutors/es, deriva a aquells alumnes que ho necessitin a serveis o centres externs, manté contacte amb els professionals de l'EAP i assessora i fa el seguiment continu amb les famílies dels nens i nenes que ho requereixen.
 • Codocència de 1r de primària fins a 6è en les matèries curriculars de Llengua Catalana i Matemàtiques.
 • Hores de reforç dels mestres i els tutors destinades a l'atenció individual, al treball en grups reduïts i flexibles amb aquells nens que ho necessitin.
 • Vetlladora, professional atorgat pels Serveis Territorials (Dep. d'Ensenyament) per als alumnes que així ho requereixen.
 • SIEI, servei atorgat pels Serveis Territorials (Dep. d'Ensenyament) per als alumnes que així ho requereixen.

Un dels objectius importants a la nostra escola és l’impuls de l'adquisició de la competència de llengua anglesa. Volem que els nostres alumnes acabin l’etapa sabent entendre, escriure, llegir, i parlar en anglès.

Per assolir aquest objectiu es duen a terme les següents activitats en anglès:

 • Matèries curriculars i complementàries en anglès:
 • Anglès
 • Plàstica
 • Taller de contes
 • English Week: cada any l'alumnat de cicle superior tenen l'opció de fer una estada fora de l'entorn escolar durant una setmana per tal de dur a terme una immersió lingüística.
 • Auxiliar de conversa: aquesta figura ens permet gaudir d'un parlant nadiu de la llengua anglesa que dóna suport al nostre projecte d'escola, fent tasques d'assistència i suport a les activitats d'ensenyament-aprenentatge i augmenta el contacte del nostre alumnat amb aquesta llengua.
 • Exàmens oficials de Cambridge: la nostra escola  ofereix la possibilitat al nostre alumnat de presentar-se als exàmens oficials de Cambridge, per tal d'obtenir una acreditació oficial en el marc europeu comú de referència per a les llengües.

El nostre Col·legi també creu i aposta per l’impuls a la lectura. Adquirir una bona competència lectora afavoreix la millora de la capacitat de raonament, del sentit crític, de l'expressió oral i escrita, ajuda a l'alumnat a conèixer altres realitats...

Aquests motius ens han portat a fer una opció clara per la lectura que es concreta en les següents accions pedagògiques:

 • 1’30h. de lectura setmanal a l'aula mitjançant la complementària de Taller de lectura.
 • Participació en concursos com ara l'organitzat pel Centre de Recursos de "Lectura en veu alta”.

El nostre col·legi també considera important un treball més ampli que el que ens proposa el Departament d'Ensenyament. És per aquest motiu que al centre es desenvolupen 8 activitats complementàries que reforcen i amplien la proposta que fa la Generalitat:

1r

2n

3r

4t

Taller d’escacs: Potencia l’estratègia mental i la concentració en els infants. 

 

 

 

 

Taller de Danses: Permet un desenvolupament de l'expressió corporal, el ritme i la creativitat dels nens.

 

Teatre: Permet l'expressió oral en català dels nens/es i l’expressió corporal.

     

 

TIE: Permet el desenvolupament de la intel·ligència emocional dels nens/es.

 

Taller de lectura: Potencia el gust per la lectura, la motivació i les habilitats lectores en els infants.

Taller de contes: Desenvolupa l’adquisició de l’anglès a través d’una hora a la setmana de lectura en anglès.

Informàtica: Potencia habilitats específiques informàtiques per a ser més àgils i hàbils en les TAC.

 

Creiem que la tasca dels nostres tutors/es amb cadascun dels vostres fills/es és fonamental per al seu aprenentatge i desenvolupament. Per això, des del centre duem a terme diferents estratègies com a tutors/es per garantir aquest objectiu:

 • Seguiment dels progressos dels nens i nenes amb la Intranet, per tal que els pares i mares puguin col·laborar i estiguin informats del progrés dels seus fills/es.
 • Tutories setmanals amb els grups-classe per tal de fer un seguiment proper dels nens i nenes.
 • Sessions de tutoria amb assessorament de l'orientadora del centre que tracten temes com la convivència i la gestió de conflictes, les emocions, els valors... i amb l'assessorament de l'equip de Pastoral.
 • Tutories individuals amb els nens i nenes quan el tutor/a ho vegi necessari per ajudar-los.
 • Tutories individuals amb els pares i mares per fer un seguiment proper dels nens i nenes.

educacio primaria reus 4 educacio primaria reus 5