Loading color scheme

Aprenem + junts

La neurociència confirma que aprenem per mitjà de la interacció social. Amb aquesta finalitat, al nostre col·legi ja fa temps que vam implementar el projecte APRENEM+JUNTS.

Aquest projecte incorpora, en tots els nivells educatius, metodologies actives en el dia a dia a les aules.

El treball cooperatiu és un element clau en aquest projecte. Prepara a l’alumnat per treballar en equip de forma col·laborativa, potenciant els talents individuals de cadascú perquè aprenguin que junts poden aconseguir millors resultats.

Entenem l’aprenentatge cooperatiu com una metodologia de treball més enllà d’un recurs didàctic. És també un contingut a treballar per facilitar i potenciar la participació de tot l’alumnat i possibilitar l’ensenyament més personalitzat. És una metodologia en què tot els/les  alumnes prenen part, de manera activa, motivadora i participativa del seu procés d’aprenentatge,  ajudant-se un als altres per mitjà d’estructures cooperatives adequades a cada nivell.

Amb el projecte APRENEM+AMB TU fomentem els valors, la socialització, la cohesió, la comunicació... a través del treball en equip. Està basat en la construcció col·lectiva de coneixement i treball valors personals com l’empatia i l’autoestima.

PROJECTES

La neurociència confirma que aprenem per mitjà de la interacció social. Amb aquesta finalitat, en la nostra escola ja fa temps que vam implementar el projecte APRENEM+JUNTS.

Aquest projecte incorpora  metodologies actives en el dia a dia a les aules en tots els nivell educatius.

El treball cooperatiu és un element clau en aquest projecte. Prepara a l’alumnat per treballar en equip de forma col·laborativa potenciant els talents individuals de cadascú perquè aprenguin que junts poden aconseguir millors resultats.

Entenem l’aprenentatge cooperatiu com una metodologia de treball més enllà d’un recurs didàctic. És també un contingut a treballar per facilitar i potenciar la participació de tot l’alumnat i possibilitar l’ensenyament més personalitzat. És una metodologia en què tot els/les  alumnes prenen part, de manera activa, motivadora i participativa del seu procés d’aprenentatge,  ajudant-se un als altres per mitjà d’estructures cooperatives adequades a cada nivell.

Amb el projecte APRENEM+JUNTS fomentem els valors, la socialització, la cohesió, la comunicació ... a través del treball en equip. Està basa en la construcció col·lectiva de coneixement i treball valors personals com l’empatia i l’autoestima.

CONVIVÈNCIA

El col·legi, un espai de convivència.

L’educació en valors és un dels eixos principals del nostre projecte educatiu. Valors com el respecte, la inclusió social, la igualtat, la pluralitat, la solidaritat, la gestió positiva del conflicte i la cultura del diàleg.

Conviure significa viure plegats i en bona relació, per això utilitzem la mediació com el procés de gestió positiva de conflictes. Partim del fet que quan es produeix un conflicte no es tracta de guanyar o perdre, sinó d’intentar arribar a un acord cooperatiu i consensuat entre les dues parts. Els conflictes ajuden a madurar i a créixer i, formen part de la vida de totes les persones.

A l’hora d’educar la resolució positiva del conflicte, desenvolupem competències relacionades amb: la comprensió dels problemes, l’expressió d’emocions i sentiments, les habilitats de pensament reflexiu, creatiu i crític i la comunicació basada en el diàleg, les capacitats d’escolta, participació activa, cooperació, convivència pacífica i procés de mediació.

 Els valors i actituds que treballem:

 • L’acollida
 • La coeducació
 • La competència social
 • La comunicació
 • L’educació intercultural
 • L’educació emocional
 • L’educació per la pau
 • L’educació per la responsabilitat
 • El valor de l’esforç
 • La inclusió
 • La mediació
 • El respecte

Comptem amb un PROJECTE DE CONVIVÈNCIA. És un document que engloba la millora de la convivència a l’escola.

El projecte de convivència es planteja des de tres àmbits d’intervenció: aula, centre i entorn.

Els principis generals d’actuació del centre, a l’hora d’aplicar les normes de convivència de l’alumnat, seran els que es recullen a la normativa vigent i la seva concreció està recollida a les normes d’organització i funcionament del centre (NOFC).

La Comissió de Convivència proposa:

 • Activitats i xerrades per a la prevenció de conflictes. L’escola té implementat el projecte d’innovació #aquíproubullying per tal de potenciar el compromís actiu de l’alumnat en la prevenció i detecció dels possibles casos d’assetjament.
 • Integrar la resolució de conflictes com a part de la formació integral dels alumnes en relació amb la seva incorporació als reptes de la vida social. Contribuint al desenvolupament personal i social de l’alumnat.
 • Vetllar per la bona convivència en el centre.

PLURILINGÜE

El coneixement de diferents llengües i cultures és clau per al desenvolupament d’una societat solidària i emprenedora. És per això que treballem per aconseguir que el nostre alumnat, en acabar la seva escolarització en el nostre centre, domini el català, el castellà i l’anglès. A més, oferim el francès com a segona llengua estrangera, a partir de 1r d’ESO.

La llengua anglesa s’introdueix a I3, s’incorpora, d’una manera lúdica i natural al dia a dia, mitjançant  contes, cançons i jocs.  A primària es comença amb la metodologia AICLE, impartint una matèria curricular en llengua anglesa ( Arts and Crafts) i dues matèries complementàries: Science i Storytelling. A l’ESO s’ofereix la complementària English Drama, per potenciar la part oral.

Estem adherits al projecte eTwining que permet treballar en un projecte d’intercanvi, en anglès, amb diferents països a través de correu, vídeos, presentacions i xarxes socials.

A partir del curs 2023-24 oferim el Diploma Dual a partir de 2n de l'ESO. Aquest diploma permet obtenir al nostre alumnat el American High School Diploma en paral·lel al títol de l'ESO.

banner american 2

Activitats incloses en el projecte de plurilingüisme:

 • Ted-Ed club
 • English week
 • Participació en concursos interescolars en llengua anglesa.
 • English Day
 • Preparació per la certificació del nivell d’anglès. Som centre examinador dels exàmens oficials de Cambridge.

plurilingue foto web

banner american 2