Loading color scheme

PRÀCTIQUES EN EMPRESA (F.C.T.)

El departament d’Escola-Empresa del Col·legi Maria Rosa Molas de Reus té com a objectiu promoure la col·laboració entre les empreses del nostre entorn i facilitar la formació pràctica dels alumnes de Cicles Formatius.

FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES DE TREBALL (FPCT)

La formació en centres de treball (FCT) s’ha d’entendre com a pràcti­ques formatives no laborals, a les empreses, que realitza l’alumnat d’ensenyaments de formació professional inicial, en centres de treball, mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen el centre docent i l’empresa. Aquesta FCT s’orienta a completar el coneixement i les competències de l’alumnat adquirides en l’àmbit acadèmic, i a fer-li conèixer la realitat del món productiu per tal d’enfocar el seu projecte de futur professional i millorar les seves possibi­litats d’inserció laboral.

 Objectius:

Els objectius de la formació en centres de treball, en relació amb l’alumnat, són:

1. Desenvolupar, en un context laboral, els aprenentatges curriculars ad­quirits.

2. Contrastar les capacitats i els interessos amb un entorn real de treball com a suport a l’orientació professional.

3. Integrar-se en les funcions i els processos de treball i en el marc de relacions socials i laborals que tenen lloc en les empreses i entitats.

4. Assolir nous coneixements i capacitats relacionats amb els objec­tius d’aprenentatge establerts en el currículum dels ensenyaments que s’estan cursant.

5. Adquirir coneixements i habilitats que facilitin la transició a la vida activa i la inserció laboral.

 La durada total de l’FCT és d'entre 383 i 416 hores depenen de la família professional.

 Dossier empreses

 Pla d’activitat Administració

 Pla d’activitat Informàtica