Loading color scheme

SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES DUAL

El Tècnic de Sistemes Microinformàtics i Xarxes  exercirà l'activitat principalment en empreses del sector serveis que es dediquin a la comercialització, el muntatge i la reparació d'equips, xarxes i serveis microinformàtics en general, com a part del suport informàtic de l'organització o en entitats de qualsevol grandària i sector productiu que utilitzen sistemes microinformàtics i xarxes de dades per a la seva gestió.

www.fpmariarosamolas.com

Aquests estudis de grau mitjà de Formacio Professional tenen una alta inserció laboral i  també permeten accedir a diferents cicles de grau superior.

Titulació.

TÈCNIC EN SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES DUAL (IC10)

 • Aprendràs a muntar i configurar una xarxa, switch i router.
 • Fer més segur un sistema informàtic amb tallafocs, antivirus i  còpies de seguretat.
 • Muntar i mantenir equips informàtics.
 • Fer servir les principals aplicacions ofimàtiques.
 • Instal·lar i configurar Sistemes Operatius Windows i Linux.
 • Dissenyar planes web amb HTML 5, CSS i Javascript o CMS com Wordpress o Joomla.
 • Desenvolupar projectes informàtics amb Arduino i Raspberry Pi.
 • Instal·lar i configurar serveis en xarxa: servidor web, DHCP, FTP...
 • Desenvolupar un projecte d'emprenedoria.
 • Potenciar el nivell d'anglès tècnic.
 • Treballar en equip de manera cooperativa.
Mòduls professionals Hores al centre Hores d’estada empresa Total hores
Muntatge i manteniment d’equips 132 99 231
Sistemes operatius monolloc 99 33 132
Aplicacions ofimàtiques 99 99 198
Sistemes operatius en xarxa 132 66 198
Xarxes locals 132 66 198
Seguretat informàtica 99 33 132
Serveis de xarxa 132 66 198
Aplicacions web 66 53 119
Anglès professional 66   66
Digitalització aplicada als sectors productius 33   33
Sostenibilitat aplicada al sistema productiu 33   33
Itinerari personal per a l’ocupabilitat I 99   99
Itinerari personal per a l’ocupabilitat II 66   66
Projecte intermodular 198   198
Mòdul optatiu: Inici a la programació 99   99
Tutoria al centre educatiu 66   66
Total.................... 1.551 515 2.066
 • Dissenyador web
 • Tècnic instal·lador-reparador d'equips informàtics
 • Tècnic de  manteniment d'equips informàtics
 • Tècnic de xarxes de dades
 • Comercial de microinformàtica
 • Operador de sistemes
 • ...

L'alumnat de cicles formatius realitza la formació pràctica en empreses del sector, previ uns criteris de selecció, amb dues modalitats:

 • FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL (FCT). És un mòdul obligatori dins el currículum de les titulacions de formació professional. Són pràctiques i estades formatives a les empreses, no laborals, que realitza l'alumnat mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen el centre docent i l'empresa. La durada total és de 383 hores.  
 • BECA DUAL. L'alumnat becari combina l'aprenentatge en una empresa amb la formació acadèmica durant un període més llarg d'hores. Realitza una estada de 1.000 hores d'activitat a l'empresa, a canvi rep una remuneració (beca formativa).

GESTIÓ ADMINISTRATIVA DUAL

El tècnic de grau mitjà de Gestió Administrativa exerceix l'activitat tant en grans com en mitjanes i petites empreses, en qualsevol sector d'activitat, i particulament en el sector serveis, així com en les administracions públiques, oferint suport administratiu en les tasques d'administració i gestió de les esmentades empreses i institucions i prestant atenció als clients i ciutadans.

www.fpmariarosamolas.com

Aquests estudis de grau mitjà de Formació Professional tenen una alta inserció laboral i  també  permeten l'accés a diferents cicles de grau superior.

Titulació.

TÈCNIC EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA DUAL (AG10)

 • Realitzar activitats de suport administratiu en l'àmbit comercial, reconeixent el procés de compra venda i tota la documentació que genera.
 • Registrar els assentaments comptables més importants i tot el procés comptable d'una PIME.
 • Fer servir les principals aplicacions ofimàtiques: processadors de textos, fulls de càlcul, programes de disseny, etc...
 • Reconèixer les principals funcions de recursos humans.
 • Conèixer les operacions financeres més habituals i calcular els resultats.
 • Utilitzar programes informàtics de gestió administrativa.
 • Atendre correctament al client/usuari tant en empreses públiques com en empreses privades.
 • Millorar el nivell d'anglès.
 • Treballar en equip i potenciar la iniciativa i creativitat.
 • Aprendre amb metodologies cooperatives.
Mòduls professionals Hores al centre Hores d’estada empresa Total hores
Comunicació empresarial i atenció al client 99 66 165
Operacions administratives de compravenda 99 66 165
Empresa i administració 99   99
Tractament informàtic de la informació 165 132 297
Tècnica comptable 99 53 152
Operacions administratives de recursos humans 99 66 165
Tractament de la documentació comptable 99 66 165
Empresa a l’aula 99   99
Operacions auxiliars de gestió de tresoreria 99 66 165
Català professional (GM) 66   66
Anglès professional (GM) 66   66
Digitalització aplicada als sectors productius (GM) 33   33
Sostenibilitat aplicada al sistema productiu 33   33
Itinerari personal per a l’ocupabilitat I 99   99
Itinerari personal per a l’ocupabilitat II 66   66
Projecte intermodular 99   99
Mòdul optatiu: La web de l’empresa 66   66
Tutoria al centre educatiu 66   66
Total.................... 1.551 515 2.066
 • Auxliar administratiu/va
 • Ajudant d'oficina
 • Administratiu/va comercial
 • Auxiliar administratiu de gestió de personal
 • Auxiliar administratiu de les administracions públiques
 • Recepcionista i Servei d'atenció al client

L'alumnat de cicles formatius realitza la formació pràctica en empreses del sector, previ uns criteris de selecció, amb dues modalitats:

 • FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL (FCT). És un mòdul obligatori dins el currículum de les titulacions de formació professional. Són pràctiques i estades formatives a les empreses, no laborals, que realitza l'alumnat mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen el centre docent i l'empresa. La durada total és de 416 hores.
 • BECA DUAL. L'alumnat becari combina l'aprenentatge en una empresa amb la formació acadèmica durant un període més llarg d'hores. Realitza una estada de 1000 hores d'activitat a l'empresa, a canvi rep una remuneració (beca formativa).

 
 

Cicles Formatius

 

aula cicles formatius 2

Els Cicles Formatius de grau mitjà del Col·legi Maria Rosa Molas de Reus, de Gestió Administrativa i Sistemes Microinformàtics i Xarxes, tenen per objectiu capacitar l'alumnat per a l'exercici d'una professió determinada  i proporciona la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propi de cada sector econòmic.

Els Cicles Formatius de grau mitjà del Col·legi Maria Rosa Molas de Reus, de Gestió Administrativa i Sistemes Microinformàtics i Xarxes, donen resposta a les necessitats del mercat laboral, la formació professional dual aposta per augmentar la col·laboració entre els centres de formació professional i les empreses, en el procés formatiu dels alumnes, mitjançant una beca formativa.

www.fpmariarosamolas.com

ACCÈS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA I SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES

Per cursar un cicle formatiu de grau mitjà de Gestió Administrativa i Sistemes Microinformàtics i Xarxes, cal tenir el títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria o titulació equivalent. També s'hi pot accedir:

 • Si s'ha superat la prova d'accés corresponent o se n'està exempt.
 • Si s'ha superat el curs d'accés específic per a l'accés als cicles formatius de grau mitjà.

 

DURADA DELS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA I SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES

DOS cursos acadèmics (2.000 hores)

Aprendràs a configurar una xarxa, switch i router, com funcionen els tallafocs, antivirus i còpies de seguretat, a clonar equips i gestionar incidències. També coneixeràs els entorns de programació HTML, CSS, Javascript, Linux, Windows i Windows Server.

MÉS INFORMACIÓN

 DESCARREGAR PDF

Aprendràs a realitzar  activitats de suport administratiu en l"àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal, així com d"atenció al client/usuari, tant en empreses públiques com en empreses privades. També coneixeràs programes informàtics de gestió.

MÉS INFORMACIÓN

 DESCARREGAR PDF

MARC HORARI DELS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA I SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES

L'horari lectiu al centre és sempre pel matí de 8:00 a 14:30h. de dilluns a divendres.

INSTAL·LACIONS DELS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA I SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES

 • 4 aules docents amb recursos multimèdia
 • 4 aules d'ordinadors multimèdia
 • Biblioteca i àrea coworking
 • Intranet del centre
 • Menjador amb cuina pròpia

AFEGIM VALOR ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA I SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES

 • Ampliació curricular en anglès
 • Preparació per a les proves oficials (Cambridge)
 • Acreditació oficial ACTIC
 • Xerrades tècniques i professionals
 • Visites a empreses i institucions
 • Desenvolupament de projectes
 • Tutoria personalitzada
 • Orientació professional
 • Borsa de treball

aula cicles formatius 5

Educació Secundària Obligatòria

ESO general Reus

L'etapa de l'ESO comprèn l'alumnat de 12 a 16 anys i s'organitza en quatre cursos acadèmics.

En aquesta etapa l'alumnat obté una formació bàsica, tant a nivell acadèmic com a nivell personal – valors i actituds - que els permet integrar-se socialment, tant en el món laboral com en una formació acadèmica posterior.

Des del Col·legi Maria Rosa Molas, fomentem que el nostre alumnat desperti la seva inquietud per aprendre i l'ensenyem a fer-ho d'una manera autònoma i responsable.

TAC AULA  TIC A LES AULES

METODOLOGIES

 • Tenim un programa d'acció tutorial on atenem, de forma individualitzada, el nostre alumnat. Comptem amb dues hores de tutoria a la setmana, una individual i una altra grupal.
 • Treballem amb metodologies cooperatives i basades en la cultura del pensament. Aquestes metodologies donen eines a l'alumnat per abordar els problemes i buscar les millors solucions.
 • A tots els cursos treballem per projectes. Projectes és una matèria interdisciplinar que permet fer un treball basat en les intel·ligències múltiples, l'aprenentatge cooperatiu i les habilitats socials. Al mateix temps que fomentem la interdependència positiva tant important en la vida diària.
 • Quant a l'avaluació, aquesta és contínua i utilitzem eines com les rúbriques d'evaluació, el portfoli, entre d'altres instruments d'evaluació.
 • Treballem amb grups flexibles per tal d'aprofitar al màxim les capacitats del nostre alumnat oferint una atenció individualitzada 
 • Fem adaptacions , reforços i plans individualitzats en funció de les necessitats de l'alumnat 
 • Disposem d'una orientadora pedagògica per etapa
 • Reforcem la llengua anglesa amb matèries complementàries com English Drama i Speaking.
 • Oferim el American High School Diploma.
 • Participem en projectes com el TEDEd Club.
 • L'alumnat disposa d'extraescolars d'anglès, en diferents franges horàries.
 • Som centre examinador per a l'obtenció dels exàmens oficials de la Universitat de Cambridge. El nostre centre ofereix la possibilitat de presentar-se als exàmens oficials de Cambridge, per tal d'obtenir una acreditació oficial en el marc europeu comú de referència per a les llengües.

La nostra oferta de matèries optatives i complementàries per a l'alumnat de l'ESO és la següent:

OPTATIVES DELS ITINERARIS DE 4t                                                       OPTATIVES

- Francès                                                                                                   - Francès: De 1r a 3r

- Cultura Clàssica                                                                                     - Cultura Clàssica: 3r

- Llatí                                                                                                         - Robòtica i programació: 3r

- Música

- Emprenedoria i Empresa

- Biologia

- Física i Química

- Tecnologia

- Cultura Científica

COMPLEMENTÀRIES

- Taller d'interioritat: De 1r a 4t                                                                   

- Projectes: De 1r a 4t                                                                                   

- Programació: 2n                                                                                         

- English drama: 2n i 3r

- Taller d'arts escèniques: 3r

- Taller d'arts plàstiques: 3r

- TIC: 4t                                                                                

 

20220131 121320 20220131 122116

 

banner american 2