·  TEL. 977 31 27 40 · EMAIL info@mariarosamolas.org
 · 

Etapes

Educació Secundària Obligatòria


L’etapa de l’ESO, compren l’alumnat de 12 a 16 anys i es divideix en 4 cursos agrupats en dos cicles: el primer cicle ( 1r i 2n curs ) i el segon cicle ( 3r i 4t curs)

En aquesta etapa l'alumants obté una formació bàsica, tant a nivell acadèmic com a nivell personal – valors i actituds - que els permeten integrar-se socialment, tant en el món laboral com en una formació acadèmica posterior.

Des del Col·legi Maria Rosa Molas, procurem que el nostre alumnat desperti la seva inquietud per aprendre a conèixer i fer-ho d’una manera autònoma i responsable.

METODOLOGIES

 • Fem un seguiment individualitzat del nostre alumnat. ( hores de tutoria individual i grupal)
 • La nostra oferta de matèries optatives de 4t d’ESO, respon als diferents itineraris Post obligatoris
 • Apliquem les TIC a la didàctica de les matèries
 • Fem servir metodologies d’ensenyament - aprenentatge innovadores i actualitzades per tal d’assolir les competències bàsiques: ABP, treball cooperatiu...

TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT

 • Treballem amb grups flexibles per tal d’aprofitar al màxim les capacitats del nostre alumnat oferint una atenció individualitzada 
 • Fem adaptacions , reforços i plans individualitzats en funció de les necessitats de l'alumnat 
 • Disposem d’una orientadora pedagògica per etapa 

 

APRENENTATGE DE LA LLENGUA ANGLESA  

 • Reforcem la llengua anglesa amb diferents  optatives i complementàries adaptades als quatre cursos de l’etapa
 • Fem 1 setmana d’immersió lingüística amb professors nadius a 1r i 3r d’ESO
 • Disposem de la figura de l’AUXILIAR DE CONVERSA en llengua anglesa  que permet gaudir d’un parlant nadiu de la llengua anglesa que dóna suport al nostre projecte d’escola, fent tasques d’assistència i suport a les activitats d’ensenyament-aprenentatge  i augmentant el contacte dels nostres alumnes amb aquesta llengua.
 • L'alumnat disposa d’extraescolars per poder certificar el seu nivell amb exàmens oficials de la Universitat de Cambridge.

OPTATIVES I COMPLEMENTÀRIES

 

1r d’ESO

2n d’ESO

3r d’ESO

4t d’ESO

 

 

 

Optatives

Anàlisi morfosintàctic

Listening & Speaking

Francès I

Comprensió-ortografia

Francès II

Listening & Speaking

Cultura clàssica

Francès III

Emprenedoria 

Física i química

Llatí

Música

Biologia

Visual i plàstica

Tecnologia

Francès

TIC

Emprenedoria

Biologia i Ciències Aplicades

Matèries

Complementàries 

Act, Religioses

Informàtica

Tècniques d’estudi

Speaking

Programació

Act. Religioses

Programació

Act. Religioses

T. Premsa

Speaking

Act. Formatives   Religioses

T. Investigació

I DESPRÉS DE L’ESO?