·  TEL. 977 31 27 40 · EMAIL info@mariarosamolas.org
 · 

Etapes

Educació Primària


PRESENTACIÓ

L'etapa de l'educació primària inclou l'alumnat amb edats compreses entre els 6 i els 12 anys.

El que pretenem en la nostra escola és afavorir en els nens i nenes l'assoliment de les competències que els permetin desenvolupar-se en autonomia social, emocional, cognitiva i física. Volem aconseguir que els i les alumnes adquireixen aquell saber, saber fer, saber estar i saber ser que els doni la seguretat per ser autònoms en el seu dia a dia.

 

 

METODOLOGIA. Com ho fem?

Per assolir el nostre objectiu com a centre, a l'educació primària estem apostant e implantant totes aquelles metodologies que afavoreixen aquell saber, saber fer, saber estar i saber ser propi de les Competències Bàsiques. En aquest sentit, el nostre treball educatius s'emmarca en les metodologies pròpies del:

 • Treball cooperatiu.
 • Treball per projectes interdisciplinars  .
 • Aprenentatge Basat en Problemes de la vida real(ABP).
 • Aprenentatges i activitats autèntiques.
 • Ús de les TIC en el dia a dia a l'aula.
 • Ús de rúbriques de coavaluació i autoavaluació
 • Avaluació Autèntica

 

 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

La diversitat de ritmes d'aprenentatge i desenvolupament dels nens i nenes és una riquesa que valorem i respectem des del col·legi. És per això, que per tal de poder afavorir els aprenentatges personalitzats en tot  l'alumnat, a l'etapa d'educació primària hem optat per disposar de:

-       Una orientadora en l'etapa que fa el seguiment individual de cada nen i nena, realitza valoracions psicopedagògiques a demanda dels tutors/es, deriva a aquells alumnes que es necessari a serveis o centres externs, es manté en contacte amb  els professionals de l'EAP i assessora i fa el seguiment continu amb les famílies dels nens i nenes que ho requereixen.

-       Hores de reforç dels mestres i els tutors destinades a l'atenció individual, al treball en grups reduïts i flexibles amb aquells nens que ho necessitin.

-       Desdoblaments a partir de 3er de primària i fins a 6è en les matèries curriculars de Llengua Catalana i Matemàtiques.

-       Vetlladora, professional atorgat pels Serveis Territorials (Dep. d'Ensenyament) per als alumnes que així ho requereixen.

 

 

APRENENTATGE DE LA LLENGUA ANGLESA

Un dels objectius pels quals estem fem una aposta important en la nostra escola és assolir que els nens i nenes acabin l'educació primària amb l'adquisició de la competència de llengua anglesa sabent escriure, llegir, entendre i parlar en anglès.

 

Per assolir aquest objectiu duen a terme les següents activitats en anglès:

 • Matèries curriculars i complementàries en anglès:
  • Anglès
  • Plàstica
  • Taller de contes
 • English Week: cada any l'alumnat de cicle superior tenen l'opció de fer una estada fora de l'entorn escolar durant una setmana per tal de dur a terme una immersió lingüística.
 • Auxiliar de conversa: aquesta figura ens permet gaudir d'un parlant nadiu de la llengua anglesa que dóna suport al nostre projecte d'escola, fent tasques d'assistència i suport a les activitats d'ensenyament-aprenentatge i augmenta el contacte del nostre alumnat amb aquesta llengua.
 • Exàmens oficials de Cambridge: la nostra escola  ofereix la possibilitat al nostre alumnat de presentar-se als exàmens oficials de Cambridge, per tal d'obtenir una acreditació oficial en el marc europeu comú de referència per a les llengües.  

 

 

IMPULS A LA LECTURA

El nostre Col·legi també creu i aposta pel impuls a la lectura. Adquirir una bona competència lectora afavoreix la millora de la capacitat de raonament, del sentit crític , de l'expressió oral i escrita, ajuda a la'alumant a conèixer altres realitats...

Aquests motius ens han portat a fer una opció clara per la lectura que es concreta en els següents accions pedagògiques:

 • 1/2h. de lectura diària dintre de l'aula en un entorn de silenci.
 • Participació en concursos com ara l'organitzat pel Centre de Recursos de "Lectura en veu alta”.
 • Padrins de lectura. L'alumnat d'ESO ajuden a aquells nens i nenes que més els hi costa llegir.
 • "Llibre sota el braç”. Aquell alumnat que tenen gust per la lectura el fomenten amb l'ajuda d'un mestre fora de l'horari escolar a la biblioteca del col·legi.
 • "L'hora del conte”.  L'alumnat de 5è realitzen expliquen als més petits del centre un conte.

MATÈRIES COMPLEMENTÀRIES

            El nostre col·legi també considera important un treball més  ampli que el que ens proposa el Departament d'Ensenyament. És per aquest motiu que al centre es desenvolupen 8 activitats complementàries que reforcen i amplien la proposta que fa la Generalitat:

1r

2n

3r

4t

Taller de manualitats:

es pretenen desenvolupar les habilitats plàstiques dels nens i la seva creativitat.

Taller de raonament:

per tal de potenciar el pensament lògic i el raonament.

Teatre:

es pretén fomentar l'expressió oral en català dels nens.

Taller de danses:

permet un desenvolupament de l'expressió corporal, el ritme i la creativitat dels nens.

Tècniques d'estudi:

S'ensenyen estratègies per aprendre a estudiar i organitzar-se.

Taller de contes:

una hora a la setmana de lectura en anglès.

Informàtica:

es desenvolupen les seves habilitats informàtiques.

ACCIÓ TUTORIAL

Creiem que la tasca dels nostres tutors/es amb cadascun dels vostres fills/es és fonamental per al seu aprenentatge i desenvolupament. Per això, des del centre duem a terme diferents estratègies com a tutors/es per garantir aquest objectiu:

 • Seguiment dels progressos dels nens i nenes amb la Intranet, per tal que els pares i mares puguin col·laborar i estiguin informats del progrés dels seus fills/es.
 • Tutories setmanals amb els grups-classe per tal de fer un seguiment proper dels nens i nenes.
 • Sessions de tutoria amb assessorament de l'orientadora del centre que tracten temes com la convivència i la gestió de conflictes, les emocions, els valors... i amb l'assessorament de l'equip de Pastoral.
 • Tutories individuals amb els nens i nenes quan el tutor/a ho vegi necessari per ajudar-los.
 • Tutories individuals amb els pares i mares per fer un seguiment proper dels nens i nenes.